வீடமைப்பு உதவி, குழந்தை தயாரிப்புகள், பி.டி. உணவு

வீடமைப்பு உதவி, குழந்தை தயாரிப்புகள் மற்றும் பி.டி. உணவு

காகித தயாரிப்புகள்

நூல் நூல்கள்
X காகித காகித கப்
XSS திசுக்கள்
4 வைக்கோல்
X காகித அட்டை தகடுகள்
X காகித காகித துண்டுகள்
X கழிவறை காகித

வீட்டு பொருட்கள்

சன்ட்விச் பைகள்
9 குப்பை பைகள்
எக்ஸ் சோப்
திரவ சோப்பு
நூல் அலுமினியம் தகடு
பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் மடிப்பு
எக்ஸ்எம்எக்ஸ் காகிதத்தை மாற்றியது

குழந்தை தயாரிப்புகள்

எக்ஸ்எம்எல் குழந்தை தானியம்
குழந்தை உணவு
X சூத்திரம்
X துடைப்பான்கள்
19 (செலவழிப்பு) துடைப்பிகள்

செல்லபிராணி உணவு

பூனை உணவு
நாய் உணவு நாய்