கோழிப்பண்ணை-கடல்-Sheiifish

கோழி

16. முழு (கோழி)
17. பிளவு
18. காலாண்டில்

19. தொடை
20. கால்
21. மார்பக
22. சாரி
23. வான்கோழி

24. கோழி
25. வாத்து

கடல்

26. மீன்

27. முழு

28. பைலெட்
29. மாமிசத்தை
Sheiifish

30. இரால்

31. இறால்
32. மட்டி (ங்கள்)
33. சிப்பி (ங்கள்)
34. தூரிகை (ங்கள்)

35. இரட்டை வழிச் சோழி (ங்கள்)
36. நண்டு (ங்கள்)