சூரியனின் அமைப்பு

முகப்பு » சூரியனின் அமைப்பு

சூரியனின் அமைப்பு - வானவியல்

சூரியனின் அமைப்பு - வானியல் கிரோம்ஸ்பியர், ஸ்பீகக்ஸ், பிரமிடு, கொரோனா, வெப்பநிலை மண்டலம், கதிர்வீச்சு மண்டலம், மையம், விரிவடையல், சூத்திரம், சூரியன் மண்டலம், இலை, முக்கியத்துவம்,

கதிர்வீச்சு, உமிழ்நீர், ஒளிமின்னழுத்தம், ஒளிபுகா மண்டலம், வெப்ப மண்டலம், கதிர்வீச்சு மண்டலம், மையம், விரிவடையல், சூரியன், சூளை, இலை, முக்கியத்துவம்,

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்