மருத்துவம்

முகப்பு » மருத்துவம்

Atención médica-salud-diccionario de fotos en línea

ஆலோசகர் மெடோகோ

1. gráfico de altura

Atención médica-salud-diccionario de fotos en línea

2. paciente

3. மருத்துவவியல் / மருத்துவவியல்

4. தபிலா டி பரீட்சை

5. Radiografía

6. manómetro de presión sanguínea

Atención médica-salud-diccionario de fotos en línea

7. Escala

8. Receta

9. மேதியாவைப் பிடிக்கிறது

10. estetoscopio

எஸ்பெஸ்டலிஸ்ட் மெடிசோஸ்

Atención médica-salud-diccionario de fotos en línea

11. cardiólogo

12. எஸ்பிளிஸ்ட்டா என் ஒய்டோ, நேரிஸ், கார்கந்தா (ENT)

13. pediatra

14. obstetra / ginecólogo

Atención médica-salud-diccionario de fotos en línea

15. oftalmólogo

16. osteópata

17. fisioterapeuta / terapeuta físico

18. Consejero / terapeuta

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்