பேண்டர்ஸ் டெல் மன்டோ

முகப்பு » பேண்டர்ஸ் டெல் மன்டோ

பேண்டர்ஸ் டெல் மன்டோ கான் நோம்பர்ஸ்

பேண்டர்ஸ் டெல் மன்டோ

அமேரிகா டெல் நோனே ய டெல் சூர்

கனடா, எஸ்டாடோஸ் யூனிடோஸ், மெக்ஸிகோ, குவாத்தமாலா, பெலிஸ், ஹோண்டுராஸ், எல் சால்வடார், நிகராகுவா,

கோஸ்டா ரிகா, பனாமா, பஹாமாஸ், கியூபா, ஜமைக்கா, ஹெய்டி, ரெப்ளிகா டொமினிக்கானா, ஆன்டிகுவா y பார்புடா,

சான் Cristobal y y நெவிஸ், டொமினிக்கா, சாண்டா லூசியா, சான் வின்சென்ட் லா லாஸ் கிரானடாடிஸ், பார்படோஸ், கிரானாடா, டிரினிடாட் ய டொபாகோ, வெனிசுலா,

கொலம்பியா, கயானா, சுரினாம், ஈக்வடார், பெரு, பிரேசில், பொலிவியா, சிலி,

அர்ஜென்டீனா பராகுவே உருகுவே

நிகரகுவா, கோஸ்டா ரிகா, பனாமா, பஹாமாஸ், கியூபா, ஜமைக்கா, ஹெய்டி, República Dominicana, ஆன்டிகுவா y பார்படோடா, சான் க்ரிஸ்டோபால் யெ நெவிஸ், டொமினிக்கா, டொமினிக்கா , சாண்டா லூசியா, சான் வின்சென்ட் எல் கிரனாடினாஸ், பார்படோஸ், கிரனாடா, டிரினிடாட் எ தொபகோ, வெனிசுலா, கொலம்பியா, கயானா, சூரினாம், ஈக்வடார், பெரு, பிரேசில், பொலிவியா, சிலி, அர்ஜென்டினா பராகுவே உருகுவே

ஆப்ரிக்கா

மருரூக்கோஸ், ஆர்ஜெலியா, டூனெஸ், லிபியா, ஈகிட்டோ,

கினியா-பிசாவு, கினியா, சியரா லியோனா, லைபீரியா, கோஸ்டா டி மர்பில், பர்கினா, கானா, டோகோ

சாண்டோ டாம் யி பிரின்சிப்பி, காபன், குடியரசு டெமாக்ரோடிகா டெக் காங்கோ, உகாண்டா, ருவாண்டா, புருண்டி, கென்யா,

சுவாசிலாந்து, சூடாகிரிகா, லெசோதோ, மடகாஸ்கர், கொமோரஸ், கேபோ வெர்டே

மவுரித்தேனியா, மாலி, நிஜர், சாட், சூடான், எரிட்ரியா, செனகல், காம்பியா,

பெனின், நைஜீரியா, கேமரூன், ரீப்ளிகா சென்ட்ரோபிரினானா, எதியோபியா, ஜிபூட்டி, சோமாலியா, கினி ஈக்குவடோரியல்

தான்சானியா, அங்கோலா, ஜாம்பியா, மலாவி, மொசாம்பிக், நமீபியா, போட்ஸ்வானா, ஜிம்பாப்வே,

ருவாண்டா, புருண்டி, கென்யா, ருவாண்டா, ருவாண்டா, கென்யா, ருவாண்டா, ருவாண்டா, கென்யா, ருவாண்டா, ருவாண்டா, கென்யா, ருவாண்டா, ருமேனியா, ருமேனியா, ருமேனியா, ருமேனியா, ருமேனியா, ருமேனியா, லிச்டெண்ஸ்டீன், நைஜர், சாட், சூடான், எரித்திரியா, செனகல், காம்பியா, பெனின், நைஜீரியா, கேமரூன், ரெப்ளிகா சிபிரோபிராகானா, எதியோபியா, ஜிபூட்டி, சோமாலியா, கினியா ஈக்குவடோரியல் டான்சானியா, அங்கோலா, சுவிசர்லாந்து, குவாத்தமாலா, சாம்பியா, மலாவி, மொசாம்பிக், நமீபியா, போட்ஸ்வானா, ஜிம்பாப்வே,

ஐரோப்பா

ஐஸ்லாந்து, நோர்வே, பிரான்சியா, மொனாக்கோ, அலேமியா, ஆஸ்திரியா, சூசா, லிச்சென்ஸ்டீன், எஸ்பான்டா, அன்டோரா, போர்ச்சுகல்,

உக்கிரான்யா, மால்தவியா, பொலோனியா, ரெப்லிக்கா சேகா, எஸ்லோவாக்கியா, ஹங்ரியா, எல்லோவெனியா, குரோசியா, சிப்ரே,

சூயியா, பின்லாந்து, டினாமர்கா, ரினோ யூனிடோ, அயர்லாந்து, பீஸ்ஸ் பஜோஸ், பெல்ஜிகா, லக்ஸம்பூர்,

இத்தாலியா, சான் மரினோ, சியுடாத் டெல் வத்திகானோ, மால்டா, எஸ்தோனியா, லெட்டோனியா, லித்துவேனியா, பிலோரோஷியா,

ருமேனியா, போஸ்னியா, ஹெர்சிகோவினா, மொண்டெனேகுரோ, கொசோவா (செர்பியா), செர்பியா, பல்கேரியா, மாசிடோனியா, அல்பேனியா, கிரேசியா,

ஸ்லோவாகியா, ஸ்லோவேனியா, ஸ்லோவேனியா, ஸ்விட்சர்லாந்து, ஸ்லோவேனியா, ஸ்லோவேனியா, ஸ்விட்சர்லாந்து, ஸ்பெயின், ஸ்லோவாகியா, ஸ்லோவேனியா, ஸ்லோவேனியா, ஸ்விட்சர்லாந்து, ஸ்பெயின், ஸ்லோவாகியா, ஸ்லோவேனியா, ஸ்விட்சர்லாந்து, ஸ்விட்சர்லாந்து, மால்டா, எஸ்டோனியா, லெட்டோனியா, லித்துவேனியா, பிலோரோஷியா, ருமேனியா, போஸ்னியா, ஹெர்சகோவினா, மொண்டெனேகுரோ, கொசோவா (செர்பியா, பல்கேரியா, மாசிடோனியா, அல்பேனியா), அல்பேனியா, பல்கேரியா, அல்பேனியா , கிரீஸியா,

ரஷியா y ஆசியா மத்திய

ஃபெடரேசியன் டி ருஷியா, ஜார்ஜியா, அர்ஜெபியான், ஆர்மீனியா, கஜஜஸ்தான், உஸ்பெக்கிஸ்தான், டர்க்மஸ்கிஸ்டன்,

ஈராக், குவைத், அரேபியா சவுதிதா, பஹ்ரேய்ன், கத்தார், எமிராட்டோஸ் ராபஸ் யூனிடோஸ், ஓமன், ஏமன்,

வியட்நாம், கம்போயா, பிலிப்பைன்ஸ், மலேசியா, சிங்கப்பூர், புரூனி, இந்தோனேசியா, திமோர் ஓரியண்டல்,

மால்டிவாஸ், ஐஸ்லாஸ் மௌரிசியோ, சீஷெல்ஸ், கிர்குஸ்டன், டெயிகிஸ்டான், டர்குவியா, இர்ன், லிபானோ, சிரியா, இஸ்ரேல், ஜோர்டானியா,

பாகிஸ்தான், இந்தியா, வங்காளதேசம், இலங்கை, பிர்மேனியா (மியன்மார்), லாவோஸ், தாய்லாந்து,

பப்புவா நியூவா கினியா, மங்கோலியா, சீனா, நேபாளம், பூட்டான், கொரியா டெல் நோரெ, கோரே டெல் சூர், தைவான், ஜபோன்

ருமேனியா y ஆசியா மத்திய ஃபெடரேசியோன் ருசியா, ஜோர்ஜியா, அர்ஜெபியான், ஆர்மீனியா, கஜகஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், டர்க்மஸ்கிஸ்டன், ஈராக், குவைத், அரேபியா சவுதிதா, பஹ்ரேய்ன், கத்தார், எமிரேட்ஸ் ராபஸ் யூனிடோஸ், ஓமன், ஏமன், வியட்நாம், கம்போயா, பிலிப்பினஸ், மலாசியா, சிங்கப்பூர், புரூனி சிரியா, துருக்கி, ஈரான், லெபனான், சிரியா, இஸ்ரேல், ஜோர்டானியா, ஆப்கானிஸ்தான், பாக்கிஸ்தான், இந்தியா, பங்களாதேஷ், ஸ்ரீலங்கா, பிர்மேனியா (மியான்மார்), லாவோஸ், தாய்லாந்து, பப்புவா நியூவா, இந்தோனேசியா, திமோர் ஓரியண்டல், மால்டிவாஸ், மொரிசியோ, சீஷெல்ஸ், கிர்குஸ்டன், கினியா, மங்கோலியா, சீனா, நேபாளம், பூட்டான், கொரியா டெல் நோர்த், கோரே டெல் சர், தைவான், ஜபோன்

ஆஸ்திரேலியா y el Pacífico

ஆஸ்திரேலியா, நுவா ஸெலந்தா, பாலா, மைக்ரோனேஷியா, ஐஸ்லாஸ் மார்ஷல்,

நவ்ரூ, கிரிபட்டி, இஸ்லாஸ் சலோமன், துவாலு, சமோவா, வனுவாட்டு, பிஜி, டோங்கா

ஆஸ்திரேலியா y el Pacífico ஆஸ்திரேலியா, நுவெ ஸெலந்தா, பலூ, மைக்ரோனேஷியா, ஐஸ்லாஸ் மார்ஷல், நௌரு, கிரிபட்டி, இஸ்லாஸ் சலோமன், துவாலு, சமோவா, வனுவாட்டு, பிஜி, டோங்கா

பாண்டேஸ் தீர்ப்பாயங்கள் டெல் உலகம்

இந்த உதவி, PDF அச்சிடும் மற்றும் இலவச PDF கோப்புகளை வழங்குகிறது

பாண்டராஸ் டெல் அன்ட் ஆஃபபேபிகோ மோண்டிரியல்

Banderas del mundo con nádres de nombres

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்