டெபோர்டி

முகப்பு » டெபோர்டி

செயல்திறன்


1. golpe
2. சுருதி
3. tirar
4. coger

5. Pasar
6. patada
7. servir
8. rebote

9. drible
10. disparar
11. estiramiento
12. curva

13. பை
14. ejecutar
15. ஹாப்
16. தவிர்

17. saltar
18. arrodillarse
19. sentarse
20. Acuéstese

21. llegar
22. ஊஞ்சலில்
23. empuje
24. சக்கரம்

25. ascensor
26. தோல்
27. buceo
28. disparar

29. புஷ்-அப்
30. abdominales
31. levantamiento de piernas
32. gato que salta

33. பலவகை
34. தார்மீகநெறி
35. voltereta
36. Handstand

செயல்திறன்

செயல்திறன்

செயல்திறன்

செயல்திறன்

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்