லூனா

முகப்பு » லூனா

லூனா-Astronomia

கார்ட்டூர்திஸ்டு லுனர்ஸ்

கார்டெஸ்டிஸ்டிக் லூனாரஸ் அனந்திலாடோ, பஹியா, ஒசேன், லாகோ, மா, கம்பர்டில்லரா, சிர்கோ, மோரோ, க்ராட்டர்

அகண்டிலாடோ, பாஹியா, ஒசேன், லாகோ, மா, கோர்டில்லெராரா, சிகெக், முரோ, க்ராட்டர்

ஃபாஸ் டி லா லூனா

Fases de la luna nueva luna, nueva media luna, primer trimestre, depilación, gibbus, luna llena, mangante, último trimestre, பழைய கிரேஸிசண்ட்

லூனா நியாவா, நியூயாவின் ஊடக லூனா, முதன்மையான ட்ரிம்ஸ்டெர், டெலிசிலிங், கிபஸ்,
லூனா எல்னா, மங்காண்டே, último trimestre, பழைய க்ரெசண்ட்

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்