மறுபிரதி எடு

முகப்பு » மறுபிரதி எடு

மறுபிரதி எடு

ஏ முகாம்


1. Tienda
2. mochila
3. சாக் டி டார்மிர்
4. எஸ்டேஸ் டி லா டைண்டா
5. hacha
6. linterna
7. ஈஸ்டோ டெல் கேம்போ

B. அனுப்புநர்


8. போடாஸ் டி அனுப்புமர்சோ
9. ப்ராஜௌலா 10. mapa de rutas

சி. மோன்டென்ஸ்மோமோ


11. போடாஸ் டி அனுப்புமர்சோ

D. escalada en roca


12. cuerda
13. arnés

ஈ சுற்றுலா


14. மன்டா (சுற்றுலா)
15. Termo
16. சுற்றுலா பயணிகள்

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்