பட்டியல் N

முகப்பு » பட்டியல் N

தேசியமயமாக்குதல் அல்லது
naturalise?
NATIONALIZE = டன் பரிமாற்றத்திற்கு
தனியார் துறையைச் சேர்ந்த உரிமையாளர்
இருந்து
NATURALISE = முழுமையாக வழங்குவதற்கு
வெளிநாட்டவர் மீது குடியுரிமை
எந்த உடல் அல்லது யாரும்? ஒரு வழிகாட்டியாக இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் பயன்படுத்தவும்:
அவர் தான் இருந்ததாக நம்பப்பட்டது
கொலை செய்யப்பட்டது ஆனால் எந்த உடலும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை,
அதனால் எதுவும் நிரூபிக்கப்படவில்லை. (= இல்லை
பிணத்தை)
NOBODY பல்மருத்துவருக்குப் போகிறது.
(= ஒன்றும் இல்லை)

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்