விர்ச் சொற்றொடர் O

முகப்பு » விர்ச் சொற்றொடர் O

+ நிகழ்கின்றன ஒருவரது மனதில் பாப், ஒருவரின் மனதில் வருக நாங்கள் இரும்பு மீது விட்டுவிட்டோம் என்று எங்களுக்குத் தெரியவில்லை.
திற பங்கு உணர்வுகளை ஜான் திறந்து என்னை சுற்றி போதுமான வசதியாக உணர்கிறேன் என்று மகிழ்ச்சி.
வெளியே + வினை முயற்சி செய்யுங்கள் அவளுடைய கணவர் இன்னொரு பெண்ணை விட்டுவிட்டு இப்போது பழிவாங்குவதற்கு அவள் வெளியே இருக்கிறாள்.

பேஸ்புக் கருத்துரைகள்